Programy pro veřejnost

Pečlivé zacházení s chráněnými územími v rámci soustavy Natura 2000 je důležitá zásada Zeleného pásu Evropy. Snažíme se prosadit udržitelný a ekologický turismus na Zeleném pásu, v Horním Rakousku a Jihočeském kraji. 

V první řadě nám k tomu slouží naše programy pro veřejnost a kempy. Největší hodnotu Evropsky významné lokality Maltsch a Freiwald představuje krásná, rozmanitá, druhově a bohatá krajina. 

K tomu, aby mohlo být toto cenné přírodní dědictví i nadále zachováno, je nutné poskytnout široké veřejnosti komplexní informace o tomto území - pokud se lidé s touto myšlenkou ztotožní, bude zaručená udržitelnost Zeleného pásu.